Sammanfattning naturåret 2011


Här kommer ett kort årsbokslut gällande tillståndet i vår svenska natur.

Berg:Om man börjar i botten av sammanfattningen så är gruvor något som poppar upp som svampar ur jorden, även tillståndståndsprövningar och undersökningstillstånd är något som ökar avsevärt.Ett väldigt oroande beslut är EU-beslutet om gruvbrytning i Natura 2000-områden. Det skrivs en massa floskler om särskild hänsyn i känsliga områden, men sådana skrifter kan vara hur välformulerade och välmenande som helst, brister en fördämning, då är skadorna på vår natur ofattbara. Än mer oroande är kanske uranbrytningens frammarsch i landet. Dom dagbrott som blir följden av denna brytning är enorma arealer med sönderbruten mark där framkomligheten för all framtid är omöjlig, där det i många många år stiger livsfarliga uranmoln upp i skyn. Mycket av vår gruvbrytning är något som vi är i behov av, men uranbrytning för en kärnkraftsindustri som snart hela världen tar avstånd i från är ett stort steg tillbaka i utvecklingen. Paradoxalt nog så innebär t ex framsteg och utveckling av solenergi även att nya mineraler måste brytas för att ge solceller så hög verkningsgrad som möjligt.
Prognos: En fortsatt ökad gruvbrytning med ökad risk för enorma naturproblem som följd.

Jord: Vår odlade del av jorden är människans absoluta trumfkort när det gäller evolutionen. Ingen annan varelse (förutom myrorna) Odlar medvetet grödor för sin direkt och framtida överlevnad. Tyvärr så är besprutning av åkermarken en allt för vanlig företeelse, och det gäller både ogräs/insektsbekämpning som gödningsmedel. Miljömedvetenheten dom senaste decennierna har tvingat fram kraftigt minskade mängder bekämpningsmedel och gödningsmedel, men tyvärr hat vi fått ett rejält bakslag i Sverige då det införts skattelättnader för handelsgödsel igen. Denna gödsel rinner rätt ogenerat ut i våra vattendrag för vidare transport ut i sjöar och hav. Konsekvenserna blir övergödning och algblomning och döda vatten.
Prognos: Här borde det gå att ta bort skattelättnaderna med ett massivt lobbyarbete. Dom flesta bönder klarar sig utan dessa skattelättnader, då dom till stora delar lever på övriga EU-bidrag, och det ekologiska (naturliga) jordbruket ökar för varje år.

Fauna: Vår svenska fauna har dom senaste åren fått lida oerhört av ett nytt hemskt synsätt från främst våra myndigheter. Allt har blivit en handelsvara, på olika sätt. Vargen är en handelsvara för att vinna röster från en varghatande del av befolkningen, där dess företrädare agerar kraftfullt i sitt lobbyarbete. Vårt ansvar för art&habitatdirektivet är endast ett pappersverktyg som används lite som det passar. Rena lögner blandas med förvridna skrivningar, allt i syfte att ignorera stora delar av den svenska befolkningens önskan om en levande mångfaldsnatur. Älgen har blivit en handelsvara där skogsbolagen kommer att få oinskränkt makt över älgjakten. Följderna kan komma att bli svåra att överblicka, åtminstone dom närmaste åren, men en halvering inom 3 år jämfört med dagens älgstam är det minsta vi får räkna med.
Prognos: En dyster framtid väntar vår svenska fauna, på alla plan.

Fisk: I våra svenska fiskevatten är det inte bättre, man trodde i sin enfald att saker och ting var på rätt väg när EU stoppade Marockos illegala fiske utanför Västsahara, men det visar sig rätt snabbt att man i stället gynnar den inhemska fiskeflottan och tvärtemot experters och forskares inrådan ökar fiskekvoterna. Ett stort gissel för övervakning av fångsterna är den enormt stora fiskeflottan, som till stor del lever av EU-stöd, och som fått gigantiska summor som stöd för avveckling av båtar mm. En kontroll visar att dom båtar och övrigt som kvitterats ut för stora summor är båtar som legat på skroten. Så kontentan är att dom fått många miljoner av EU, samtidigt som antalet fiskande båtar inte minskar, utan tvärtom ökar.En drastisk åtgärd kanske vore att förbjuda alla små och medelstora fiskefartyg och koncentrera sig till ett fåtal stora båtar, där myndigheter och miljöorganisationer kan följa fisket på ett bättre sätt?

Prognos: En kamp i vågskålen där utslaget är omedelbart om fisken försvinner och konsekvenserna blir omöjliga att dölja för EU:s befolkning.

Skog: Här är kampen mellan naturvård och skogsbolag/staten hård. Avverkningen av skyddsvärd skog ökar över hela landet, och dom små fragment av gammelskog som finns kvar drar snart sina sista mångfaldsandande suckar. En liten seger för den biologiska mångfalden skedde dock när naturvården vann ett överklagande gällande Änokdeltat i Jokkmokk. Det är en oerhört glädjande för alla de små kryp och fåglar, växter och djur som är direkt beroende av gammal skog med allt från små unga träd och buskar till träd som kan vara 5-600 år gamla. Detta får anses som naturvårdens största seger på många år, då det utslaget ger organisationer rätt att delta och överklaga myndighetsbeslut. Tyvärr har skogsstyrelsen efter detta beslut slagit igång stora krigstrumman och klargjort att dom till 100% står på skogsbolagens sida. Inte för att man har tvivlat, men nu har dom offentliggjort sitt ställningstagande, tack för det myndigheten.

Prognos: Den ekonomiskt och lobbystarka skogsindustrin kommer nog att gå segrande ur denna kamp, om inte medvetandet hos befolkningen får ett kraftigt uppvaknande. Naturreservat kommer att förlora sitt skydd om staten får som den vill.

Luften: Denna självklara oumbärliga luft. Den är så självklar och närvarande, men ack så osynlig. Osynlig för ögat, men dessvärre även osynlig för medvetandet. Luft är en kemisk sammansättning som är en orubblig förutsättning för allt liv på jorden.78% kväve och 21% syre är den absoluta grunden för luft. Av övriga ingredienser i luft är Argon med 0,934 % den tredje största ingrediensen. Sedan kommer Koldioxid med 0,038 %. Sedan finns det ungefär 20 andra beståndsdelar i luften. Ingen kan väl ha missat samtidens största debatt gällande växthuseffekten? Den handlar i stort om ett ökat utsläpp av koldioxid i atmosfären, ja, i luften alltså. Effekterna börjar bli så tydliga att inte ens dom stora antiväxthuseffekttankesmedjorna kan hitta på bortförklaringar längre. Vad händer med den kemiska sammansättningen om utsläppen av koldioxid fortsätter? Hela vår biosfär är anpassad till dagens atmosfär. Förutom att polarisarna smälter och haven stiger, åkrar torkar osv, så är risken att vår luft blir giftig. Då ter sig alla andra problem rätt futtiga. Den totala kollaps som då väntar jordens alla levande växter och djur blir som ni förstår ofattbar.
Prognos: Framtiden ser allt annat än positiv ut. Dom klimatmöten som arrangeras med jämna mellanrum handlar uteslutande om den egna statens (storföretagens) ekonomiska intressen. Trots vetenskapens otvetydiga bevis så kör politikerna med skygglappar och hoppas på egen personlig vinning medan dom lever innan växthuseffekten förändrar livet för dom som lever och får som lida.

Vatten: Denna underbara gåva till jorden. Den mest eftersökta kemiska sammansättningen i hela universum ( jämte syre). Rymdforskningen har funnit planeter som dom tror består helt av diamanter, dom tror sig finna planeter av alla möjliga mineraler, men det man letar efter är planeter med vatten, inget annat är av intresse. I min lilla lista kan man kanske tycka att vatten borde komma efter berg, men vatten finns överallt, och inbegriper alla övriga ämnen. Hur många tänker på vatten och vart det kommer ifrån? Hur mycket finns det, och hur mycket kan vi slösa?

Asien har 60 procent av världens befolkning och 36 procent av världens vattentillgångar.
Europa har 13 procent av världens befolkning och 8 procent av världens vattentillgångar.
Afrika har 13 procent av världens befolkning och 11 procent av världens vattentillgångar.
Nordamerika har 8 procent av världens befolkning och 15 procent av världens vattentillgångar.
Sydamerika har 6 procent av världens befolkning och 26 procent av världens vattentillgångar.

Detta är beräknat på mängden sötvatten som vi konsumerar. Av jorden samlade vattentillgångar så återfinns 97% i världshaven (saltvatten), 2,6% återfinns i polarisarna och det ger alltså 0,4% av jordens allt vatten som sötvatten. Av dom 0,4% så har alltså Europa 8% och hur lite Sverige har av det, det blir så lite så det är försumbart. Ändå slösar och smutsar vi ner vårt vatten i samma takt som tidigare. Vi lägger allt ansvar på myndigheterna för ett fungerande vattensamhälle. Vi förstår inte hur otroligt beroende vi är av detta vatten. En människa klarar sig inte utan vatten i mer än ett dygn innan vi börjar få hälsoproblem. Men äsch, det finns ju vatten i kranen, det är bara att vrida så flödar det.
Vatten och berg – om man börjar där. Vatten är en stor del av gruvindustrin, för rengöring av material, dels bergmaterial och maskinpark, men det är när vattnet sedan ska lagras som faran är som störst. Det byggs enorma fördämningar där förorenat vatten ska lagras i många år så att alla tungmetaller osv som finns i vattnet ska sjunka till botten och vattnet är renat. Om en sådan damm brister (det händer med jämna mellanrum) förorenas vattendrag, sjöar, åkrar mm med livsfarliga mineraler, uranhaltiga partiklar, som vi sedan får in i vårt vattensystem.
Vatten och fauna – Vår fauna är lika beroende av rent dricksvatten som vi människor är, men i naturen finns inga vattenreningsverk som hjälp för alla djur och växter. Dom dricker förorenat vatten som på sikt slår ut deras inre organ, ger skelettförändringar och orsakar även sterilitet. På många håll hittar man fiskar med abnormiteter, t ex i vattnet utanför våra kärnkraftsverk.
Vatten och skog – I kamp med berg så är skogen/jorden vår största förorenare av vattnet. En avverkad skog frigör stora mängder tungmetaller som direkt gör skada i vattnet. T ex så slammar öringens gälar igen, och det leder till en smärtsam död genom kvävning. Utsläpp från både skog och jord innebär igenslammade bäckbottnar, bottnar som därigenom blir sterila och obrukbara för alla de vattenlevande organismer som lever sina liv i bottensedimenten. Tyvärr är det omöjligt att bygga reningsverk överallt, i alla bäckar och vattendrag, utan denna rening står naturens själv för, och sånt tar tid. Det tar 50-100 år för vatten att renas i naturen.

Prognos: Här går det trots allt i rätt riktning om än i små steg. EU:s ramdirektiv för vatten som klargör att allt sötvatten ska förbättras. Vandringshinder ska undanröjas, biotopvårdsåtgärder ska genomföras, vattenkraften ska möjliggöra fiskvandring osv. Även om Sverige inte följer den tidsplan som lagstiftningen fastslagit så kommer nog målet att nås inom inte allt för många år.

Vill avslutningsvis tacka alla miljökämpar och miljöorganisationer för en enträgna kamp. Genom Naturskyddsföreningen och Facebook har man fått äran att stifta bekantskap med otroligt starka personer,som i föreningar eller genom personligt engagemang, från norr till söder, från väst till öst, i ur och skur, i litet som i stort kämpar för vår natur. Ingen nämnd och ingen glömd, men ni vet vilka ni är.
Min kamp sker i väldigt liten skala, men jag får kamplust genom ert arbete.
Den största segern för miljön vore nog om Nobelkommitten instiftade ett miljö/naturpris i Linne´s anda. Då får kampen för miljön ett etablerat pris som inte kan ignoreras av politikerna.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.