Ännu ett svar om elcertifikaten har dimpt ner.


Det är moderaterna som skickat in svaren på de frågor som jag skickat ut.

Nu är det av riksdagspartierna endast S och SD som inte har svarat på frågorna.

Den som har skickat in svaren heter Jenny. Tyvärr inget efternamn.

Hej och tack för ditt mejl.

Kan du/ni kortfattat – utan hjälp av dator eller dylikt – redogöra för vad el-certifikaten är?
Svar: Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka användningen av förnybar el. Systemet är teknikneutralt och omfattar olika typer av förnybara energikällor i syfte att främja utbyggnaden av den elproduktion som är mest kostnadseffektiv.

Sedan 2012 har Sverige en gemensam marknad för elcertifikat med Norge. Syftet med att utvidga systemet var att förbättra marknadens funktionssätt och öka kostnadseffektiviteten vilket även förväntas leda till bättre konkurrens och lägre kostnader för konsumenterna.

Tycker du/ni att de energislag som ingår i certifikaten är berättigade till certifikat?
Svar: Den första kontrollstationen för den gemensamma elcertifikatsmarknaden kommer att genomföras senast i slutet av 2015. Energimyndighetens rapport, som innehåller vissa förslag till ändringar, skickas nu ut på remiss samtidigt som motsvarande sker i Norge. Inriktningen är i första hand att en justerad nationell lagstiftning med nya kvotkurvor ska träda i kraft samtidigt i båda länderna den 1 januari 2016. Det är kvotpliktskurvan som reglerar hur stor andel av elleverantörers elförsäljning, samt vissa elanvändares konsumtion dessa aktörer är skyldiga att köpa elcertifikat för. Kvotpliktskurvan reglerar därmed efterfrågan på elcertifikat.

Om du/ni anser att certifikaten gör nytta för miljön -redogör kort för på vilket sätt.
Svar: Vårt fokus i klimatpolitiken är att minska utsläppen av växthusgaser. Ett sätt att göra detta på är genom styrmedel som kan bidra till en omställning till koldioxidsnål energiproduktion.

Anser du/ni att vattenkraft är berättigad till el-cert?
Svar: Vi står bakom de nuvarande bestämmelserna.

Anser du/ni att torv är berättigad till el-cert?
Svar: Beträffande torvens roll i elcertifikatsystemet rekommenderar Energimyndigheten att elproduktion med torv som bränsle även fortsättningsvis ska berättiga till elcertifikat. Vi står bakom de nuvarande bestämmelserna.

Är det rätt att priset för el-certet döljs för konsumenten när elräkningen kommer i brevlådan?
Svar: I regleringsbrevet till Energimarknadsinspektionen för 2014 konstaterade alliansregeringen att det är centralt för en fungerande elmarknad att alla elkunder får den information de behöver för att kunna göra aktiva val. Energimarknadsinspektionen har därför fått i uppdrag att föreslå vilken information en elfaktura ska innehålla samt hur informationen ska presenteras. Förslagen ska göra det möjligt för elkunder att i större utsträckning göra aktiva val. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 maj 2014, och först efter det kommer regeringen att undersöka möjligheterna att gå vidare i frågan.

Se: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201314Riksrevisionens-rapport_H101NU9/

.
Alla dessa miljoner som landets alla elkunder betalar in till elbolagen – används de på rätt sätt, eller finns det bättre sätt att använda alla dessa miljoner kronor på?
Svar: Hushåll och företag ska kunna räkna med att få tillgång på tillförlitlig energi till rimliga priser och med en liten miljöpåverkan. Vårt svar är en gemensam överenskommelse i alliansen där vi värnar om vattenkraften, välkomnar förnybar energi, och öppnar för att kunna ersätta befintlig kärnkraft. Dessa åtgärder ger en trygg energiförsörjning, som lägger en grund för företag och jobb.
Vårt långsiktiga mål är att den förnybara energin ska kunna stå på egna ben. Fram till dess vill vi fortsätta stötta och bygga ut systemet med elcertifikat.

.
Vet du/ni hur många vattenkraftverk det finns i våra svenska vattendrag?
Svar: Det finns cirka 1800 vattenkraftverk i Sverige, men de allra flesta är mycket småskaliga vattenkraftverk.

Kan du/ni på ett kortfattat sätt snabbt berätta vad en faunapassage är?
Svar: En faunapassage är ett slags grön infrastruktur som gör det möjligt för djur att passera förbi till exempel motor- och järnvägar utan att riskera att bli påkörda eller orsaka en trafikolycka. De sammanbinder olika populationer med varandra och är ett sätt att främja den biologiska mångfalden.

Arbetar du/ni aktivt med att det ska ske förändringar i regelverket för el-certifikaten?
Redogör gärna på vilket sätt ni arbetar för en eventuell förändring.
Svar: Ja, inför den första kontrollstationen för elcertifikatsmarknaden som genomförs 2015 inväntar vi nu svar från både myndigheter och remissinstanser för att sedan kunna göra en kvalificerad bedömning av regelverket för elcertifikat och på vilket sätt det eventuellt kan förbättras.

Är vårt system med el-cert förenligt med EU:s ramdirektiv för vatten?
Svar: Frågan är inte om EU:s ramvattendirektiv är förenligt med elcertifikaten utan hur implementeringen av ramvattendirektivet bör ske. Huruvida Sverige följer de mål som är uppsatta och om några åtgärder eller skärpningar gällande vattenkraftproduktion bör ske utreds just nu av den så kallade Vattenverksamhetsutredningen.

Uppfyller el-certifikaten de 16 miljömål som vår riksdag antagit?
Svar: El-certifikaten är ett av många styrmedel som kan användas för att främja ett mer miljösmart samhälle.

Med vänlig hälsning,

Jenny

Väljarkontakter

Annons

En reaktion på ”Ännu ett svar om elcertifikaten har dimpt ner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.