De samlade svaren om elcertifikaten.


Här kommer en sammanslagning av alla svar om elcertifikaten.
Tyvärr så fick jag inte svar från alla tillfrågade. En svarade ingenting, men några andra lovade att återkomma med ett svar, men sen kom inget svar. Det hade varit trevligt med svar från de största partierna, dvs S och M, men även ett svar från V hade varit önskvärt. Då hade man fått med riksdagens hela spektra kring detta med elcertifikaten. Vidare så hade det varit skoj om Naturskyddsföreningen svarat, men så blev inte fallet.

Jordens vänner
Hej Michael,

Bra att du fått svar. Mina kollegor var inte experter på elcertifikat, så därför har du inte fått något livstecken från oss.

Ett sånt svar är också ett svar.

Alla svar är kopierade från de svarsmejl jag fick, så jag har inte ändrat på någonting.

 

Samlade loggor

 

1. Kan du/ni kortfattat – utan hjälp av dator eller dylikt – redogöra för vad el-certifikaten är?

C – Elcertifikatsystemet handlar om att producenter till förnybar el får en extra ersättning genom att sälja så kallade elcertifikat. Detta skapar incitament för marknaden att utöka produktionen av förnybar energi.
Älvräddarna – Elcertifikat är ett marknadsbaserat system som ska öka takten på utbyggnaden av förnybar energi.
Köpare av el måste köpa certifikat av viss mängd i relation till storleken på inköpen. Säljare får certifikaten av staten, för att sedan kunna sälja dem till köparna.
FP – Det är ett subventionssystem som finns till för att öka produktionen av förnybar energi
WWF – Ja, det är ett kvotsystem för att öka andelen förnybar el.
MP – Ja. Det är ett sätt att stödja förnybara energislag och går ut på att alla som säljer el är tvingade att ha en viss andel förnybart i den el de säljer. Om de inte har egen produktion måste de köpa så kallade certifikat från externa leverantörer, till exempel ägare av vindkraftverk. Alla som producerar förnybar el från vissa källor får certifikat som de kan sälja.
KD – Elcertifikat är ett stöd/subventionssystem för att öka andelen el från förnybara energikällor.

2.Tycker du/ni att de energislag som ingår i certifikaten är berättigade till certifikat?

C – För ett hållbart klimat så krävs det att mer av vår energi kommer från förnyelsebara energikällor.
Älv – Nej, inte alla. Torv och vattenkraft anser jag inte ska ha elcertifikat. Dessutom borde även andra krav kopplas elcertifikat, t.ex att produktionsanläggningen ska drivas på ett sådant sätt att inga av våra nationella miljömål ska påverkas negativt, inte heller ska några EU-direktiv påverkas negativt.
FP – Eftersom system nu finns så tycker vi att de är berättigade till det.
WWF – Vi vill se ett bättre stödsystem för solenergi i Sverige. Certifikaten är värdelöst för sol i Sverige idag, då det inte leder till några investeringar i solenergi idag. Istället investeras en hel del i biokraft som inte är lika hållbar förnybar el.
MP – Nej
KD – Ja

3. Om du/ni anser att certifikaten gör nytta för miljön -redogör kort för på vilket sätt.

C – Det skapar incitament för marknaden att utöka produktionen av förnyelsebara energikällor.
Älv – Det ger extra pengar till dem som producerar förnybar energi, det är bra. Men fler krav ska in anser jag.
FP – Folkpartiet har sedan de infördes varit emot elcertifikaten. Eftersom de ingår som en del i regeringens energiöverenskommelse så har vi accepterat dem, men skulle vi få bestämma helt själva SÅ SKULLE DE FÖRSVINNA.
WWF – De har bidragit till att kostnadseffektivt öka andelen vindkraft i Sverige vilket gör nytta för miljön. Detta då vindkraften med god planering har mycket lägre miljöpåverkan än andra kraftslag vad gäller t ex vattenanvändning, giftfri miljö och växthusgasutsläpp.
MP – Det ökar andelen förnybar el som används och tvingar ut icke förnybara energikällor som fossil energi och kärnkraft.
KD – Ja vi tycker att elcertifikaten gör nytta för miljön för att de bidrar till utvecklingen av bland annat bioenergi, småskalig vattenkraft, vindkraft, solenergi och vågenergi. Certifikaten ger marknaden tydlighet och stimulerar övergången till förnybar energi.

 4.Anser du/ni att vattenkraft är berättigad till el-cert?

C – För ett hållbart klimat så krävs det att mer av vår energi kommer från förnyelsebara energikällor. Den satsning som hittills gjorts på förnybar energi har lett till att Sveriges beroende av både kärnkraft och vattenkraft har minskat.
Älv – Nope!
FP – Se ovan generellt om elcertifikaten plus att vattenkraft när den väl är byggd är att beteckna som förnybar
WWF – Ja, men villkor ska ställas på elcertifikaten så att bara vattenkraftverk med moderna tillstånd och relevanta miljöanpassningar ska kunna beviljas certifikat.
MP – Nej
KD – Ja

 5.Anser du/ni att torv är berättigad till el-cert?

C – Skälen till varför torv blev berättigad elcertifikat av riksdagen 2004 var miljömässiga. Om torv inte skulle vara certifikatberättigande skulle torven, som bränsle i kraftvärmeverken, kunna komma att konkurreras ut av kol.
Älv – Nope
FP – Ja eftersom systemet finns idag och torv till kraftvärme ingår så anser vi det.
WWF – Nej
MP – Nej
KD – Nej

6.Är det rätt att priset för el-certet döljs för konsumenten när elräkningen kommer i brevlådan?

C – Centerpartiet tror på öppenhet och att konsumenterna ska delges all den information de har rätt till för att kunna göra ett medvetet val.
Älv – Svårt att säga. En del påstår att direkta subventioner skulle blivit ännu dyrare, hur förklarar man det för konsumenten? Ska man då också tala om alla andra ”dolda” kostnader, som tex fastighetsskatten i vattenkraften, som givetvis på något sätt kompenseras för inom dessa koncerner…?
FP – Nej, vi vill att priset för elcertifikaten ska redovisas på elräkningen.
WWF – Nej, det är bättre med öppenhet.
MP – Både ja och nej. Elcertifikaten syns inte på räkningen men innebär lägre elpris för konsumenten.
KD – Vissa elbolag redovisar redan el-certifikatskostnaden på elräkningen, det tycker vi är bra då transparens skulle är att föredra.

7. Alla dessa miljoner som landets alla elkunder betalar in till elbolagen – används de på rätt sätt, eller finns det bättre sätt att använda alla dessa miljoner kronor på?

C – Vi tycker att elcertifikatsystemet är något bra som ger hållbar energi till en låg kostnad. Systemet är viktigt för att den förnybara elen ska fortsätta att växa fram. Därför vill vi också utveckla elcertifikatsystemet så att det blir ännu bättre. Vi ser el-certet som avgörande för en långsiktig hållbar energipolitik.
Älv – Problemet som jag ser det med en marknadslösning är att den måste ha en stark miljölagstiftning att ”stångas” med för att kunna kallas hållbar. Någon sådan har vi inte idag… Tror på idén OM, men bara om, vi har en.mycket strängare miljölagstiftning. Så länge vi inte har det blir resultatet lika illa med vårt gamla systemet, där regeringen pekade med hela handen vad gällde planeringen…
FP – Vi är som sagt emot elcertifikaten och de har redan kostat elkunderna över 30 miljarder kronor. Dessa pengar hade kunnat användas till annat.
WWF – Ja, det finns bättre sätt att använda elbolagens pengar än de satsningar som görs i kolkraft, gaskraft och kärnkraft. Framför allt måste det investeras mer i energieffektivisering men även hållbar förnybar energi.
MP – För det första är det inte konsumenten som betalar, det är elbolagen. När det kommer in mer el i systemet sjunker priset på el och konsumenten tjänar på det., det ger lägre elpris. De som betalar för detta är elbolagen som tvingas hålla låga priser. Men ja, vi anser att pengarna i huvudsak används rätt, men att systemet behöver utvecklas. En del energislag som får certifikat idag borde inte ha det och en del som inte får det idag borde ha det istället.
KD – I Sverige har vi konkurrens på elmarknaden där du som elkund kan jämföra priser och villkor mellan olika elbolag och välja utifrån det företag som känns rätt med tanke på pris och miljöhänsyn. Samtidigt ska man komma ihåg att den största delen av våra elräkningar är skatter och miljöavgifter till staten.

En annan del av elräkningen är nätavgiften till den som äger elnätet. Energimarknadsinspektionen har en viktig uppgift att på förhand bestämma inom vilka ramar elnätsföretagen kan ta ut avgifter av sina kunder. På så sätt skyddas konsumenterna mot oskäliga elnätsavgifter. Den osäkerhet som ändå råder idag, kring hur intäktsramarna ska beräknas, är ett problem. För att undvika utdragna rättsprocesser kommer nu Energimarknadsinspektionen, efter ett förslag från regeringen under våren, att få ansvar att mer detaljerat besluta om vad som ska bedömas som skäliga kostnader och vilken nivå på elnätsföretagens avkastning som ska anses rimlig. Därigenom stärks skyddet för konsumenterna, samtidigt som det skapas goda förutsättningar att underhålla och göra nyinvesteringar i elnätet.
8.Vet du/ni hur många vattenkraftverk det finns i våra svenska vattendrag?

C – Det finns drygt 700 större vattenkraftverk och ca 1200 mindre verk med lägre effekt.
Älv – Jodå, hyfsat väl. 2100, cirka. 😉
FP – Ca 1800 stycken
WWF – Ca 2000
MP – Någonstans mellan 1800 (vattenkraftföretagen) och 2200 (Älvräddarna)
KD – Drygt 1 800

9.Kan du/ni på ett kortfattat sätt snabbt berätta vad en faunapassage är?

C – Det är en passage där djur har möjlighet att passera över eller under en väg eller järnväg. Faunapassagen är bland annat viktig för att kunna göra vattenkraften mindre skadlig för miljön.
Älv – En konstgjord passage förbi av människan konstruerade dammar, som möjliggör för många olika arter att passera dessa vandringshinder.
FP – Ett ställe där djur på ett säkert sätt kan passera en väg eller järnväg.
WWF – En faunapassage har till syfte att skapa fria vandringsvägar för migrerande arter.
MP – Ja, det är en plats där djur kan passera konstruktioner som annars skulle begränsa deras rörlighet, till exempel tunnlar under motorvägar.
KD – Faunapassager skapar fria vandringsvägar för djur, främst fisk, så att de kan passera säkert.
10.Arbetar du/ni aktivt med att det ska ske förändringar i regelverket för el-certifikaten?

– Redogör gärna på vilket sätt ni arbetar för en eventuell förändring.

C – Alliansen har gjort en långsiktig överenskommelse om energipolitiken. Sedan 2006 har elen från biobränslen ökat med femtio procent, vindkraftselen har tiofaldigats och idag kommer mer än hälften av den energi som används i Sverige från förnybara källor. Detta har lett till att Sveriges beroende av storskaliga energikällor, så som kärnkraft och vattenkraft har minskat. Emellertid så finns det mycket kvar att göra och Centerpartiet kommer fortsätta arbeta för mer hållbar energi.
Älv – Alltid så fort tillfälle ges bearbetar jag de politiker jag träffar och upplyser dem om avarterna. Tex att det finns vattenkraftverk som får elcertifikat som är rena svartbyggen utan några som helst tillstånd…
FP – Vi har sagt att den kontrollstation som finns inlagd år 2015 ska kunna ifrågasätta elcertifikatens framtid
WWF – Nej
MP – Ja, Vi vill förlänga systemet och höja nivån. Vi drev igenom att småskalig vattenkraft inte skulle vara berättigat, men det återställde alliansregeringen. Se t.ex. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=830099 Vi har inte sett anledning att ompröva den ståndpunkten. Det kan vara besvärande om förekomsten av certifikatstöd tolkas av domstolarna vara ett uttryck för samhällets avvägning mellan förnybar el och skydd av biologisk mångfald.
KD – Regelverk och skatter måste vara långsiktiga och ge villkor som stödjer utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion. Detta gör elcertifikaten genom att vara begränsade till femton år. Inför utgången av den perioden behöver naturligtvis regelverken ses över utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vidare är det viktigt att effektivisera energiförbrukningen inom industrin och hushållen, vilket både är lönsamt och effektivt för att trygga energiförsörjningen och nå miljö- och klimatmålen. Även elsystemet behöver förändras för att bättre svara mot dagens utmaningar.

11.Är vårt system med el-cert förenligt med EU:s ramdirektiv för vatten?

C – För att begränsa klimatpåverkan är det viktigt att vi minskar vårt beroende av fossila bränslen och istället finner alternativa vägar. Systemet med el-cert bygger på en strävan efter mer förnybar energi där vi genom incitament ska få marknaden att våga satsa på nya förnybara alternativ. Satsningen på alternativa energikällor har, som nämnts ovan lett till att storskaliga energikällor så som kärnkraft och vattenkraft har minskat. Det finns mycket kvar att göra men det är ett första steg mot ett mer hållbart klimat.
Älv – Nej, inte som elcertifikatlagen är skriven idag, eftersom det inte ställs några som helst villkor på verksamheterna vad gäller tillstånd överhuvudtaget, och därmed givetvis inga krav på miljöåtgärder. Tvärtom försvårar dagens regler implementeringen av vattendirektivet.
FP – En statlig utredning ser över frågan just nu
WWF – Har inget säkert svar på detta.
MP – Certifikatstödet till vattenkraft är sannolikt inte förenligt med vattendirektivet. Men vi har inte fördjupat oss i det. Däremot kan man konstatera att Sverige har redan fått kritik från EU-kommissionen är att vi inte har tillräckligt höga ambitioner avseende direktivet.
KD – En statlig utredning ser över frågan just nu.

.
12.Uppfyller el-certifikaten de 16 miljömål som vår riksdag antagit?

C – För att begränsa klimatpåverkan är det viktigt att vi minskar vårt beroende av fossila bränslen och istället finner alternativa vägar. Systemet med el-cert bygger på en strävan efter mer förnybar energi där vi genom incitament ska få marknaden att våga satsa på nya förnybara alternativ. Satsningen på alternativa energikällor har, som nämnts ovan lett till att storskaliga energikällor så som kärnkraft och vattenkraft har minskat. Det finns mycket kvar att göra men det är första steg mot ett mer hållbart klimat.
Älv – Nej, endast miljömålet som handlar om klimat. Försvårar flera andra, tex myllrande våtmarker, levande skogar, levande sjöar och vattendrag för att nämna några.
FP – Vi avstår ifrån att svara på den frågan.
WWF – Har inget säkert svar på detta.
MP – Certifikatstödet för vattenkraft försvårar för uppfyllelsen av i första hand Levande sjöar och vattendrag.
KD – De bidrar till att uppfylla flera av miljömålen. Samtidigt kan ibland några av miljömålen hamna i målkonflikter med elcertifikatet som katalysator. Ett vattenkraftverk som främjas av el-certifikaten bidrar till miljömålet Begränsad klimatpåverkan, men kan samtidigt verka negativt för uppfyllnaden av miljömålet Levande sjöar och vattendrag.
Som jag har påpekat i respektive blogginlägg, så är svaren både lika och olika. Tackar alla som har svarat för deras tid och engagemang. Jag förstår att det inte är så högt prioriterat att svara på dessa frågor från en liten obetydlig bloggare i norra Sverige. Men ämnet vatten är något som berör. Nästan alla människor har en relation till vatten, och alla är måna om en fortsatt relation med vattnet. Helst då en relation som inbegriper nån form av interaktion; så som bad, fiske eller som dryck.

 

Jag vill inte föregå era egna tankar i detta ämne, utan jag hoppas på att era reflektioner avspeglar sig som kommentarer till inlägget. Mina egna tankar kring detta kommer vad det lider..

Annons

En reaktion på ”De samlade svaren om elcertifikaten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.